Информация за напускане на територията на Р България от деца до 18 години

 

Дете, пътуващо без придружител

 

Необходимо е при пътуването да притежава декларация подписана от двамата родители и заверена в консулска служба на Посолството, в която да се упоменава, че те дават своето съгласие детето да пътува без придружител.

 

Дете, придружавано от един родител

 

Единият родител, придружаващ детето,трябва да притежава пълномощно/декларация от другия родител, в което той да упоменава, че дава своето съгласие детето да пътува придружено от него.

 

Дете, придружавано от трето лице

 

Придружителят трябва да притежава пълномощно/декларация, подписано, от двамата родители, в което упоменават, че дават своето съгласие детето да пътува, придружавано от него. Когато посредством съдебно решение върху детето се упражняват родителски права само от единия от родителите, единствено от него се изисква пълномощно/декларация за съгласие за пътуване на детето без придружител или придружавано от другия родител или от друго лице. В този случай е необходимо да се представи копие на самото съдебно решение. Съдебното решение следва да е преведено на български и заверено.

 

Пълномощното/декларацията за даване на съгласие за пътуване на детето се заверява в консулската служба. Подписът на пълномощното/декларацията се поставя лично от упълномощителя/декларатора пред длъжностното лице в консулската служба.

 

Копие на пълномощното/декларацията следва да остане в консулската служба.

 

Уведомяваме ви, че от началото на годината за преминаване през територията на Република Хърватска децата под 18 год. трябва да носят със себе си както следва:

- ако са придружени от двамата си родители, трябва да имат легализиран превод на хърватски език от акта за раждане.

- ако не са придружени от двамата си родители, нотариално заверена и преведена на хърватски език декларация от родителя (или родителите), които не пътуват, че разрешават на детето да пътува само в чужбина. В тази декларация трябва да е упоменат периодът на пътуването, страната, до която се пътува и кой придружава детето.

- когато детето пътува с единия от родителите си, но са с различни фамилии, трабва да се направи легализиран превод на акта за раждане на детето на хърватски и да се попълни и завери нотариално декларацията на хърватски.

За ваше улеснение може да се попълни на латиница и да се завери нотариално декларацията, която може да изтеглите от прикачения файл. Тя е на 3 езика (български, хърватски и английски) и няма нужда да се превежда, а, от друга страна, тя важи и за българските гранични служби.

Клиентите сами ще носят отговорност, в случай че не носят горните необходими документи.

 

 

 

Декларация за пътуване на деца с придружител

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Долуподписаният/та, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ЕГН _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

притежаващ/а паспорт № _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

издаден на _ _/_ _/ 200_ год. с валидност до _ _/_ _/_ _ _ _год.,

декларирам, че съм съгласен/съгласна детето ми /децата ми:

 

1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ЕГН _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

паспорт №_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

издаден на _ _/_ _/_ _ _ _год. валидност до _ _/_ _/_ _ _ _год.

2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ЕГН _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

паспорт №_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

издаден на _ _/_ _/_ _ _ _год. валидност до _ _/_ _/_ _ _ _год.

3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ЕГН _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

паспорт №_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

издаден на _ _/_ _/_ _ _ _год. валидност до _ _/_ _/_ _ _ _год.

 

да пътува/пътуват самостоятелно извън границите на Република

България.

 

……………..,_ _/ _ _/ 200_ год. ДЕКЛАРАТОР:

 


 

 Декларация за пътуване самостоятелно на деца

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Долуподписаният/та, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ЕГН _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

притежаващ/а паспорт № _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

издаден на _ _/_ _/ 200_ год. с валидност до _ _/_ _/_ _ _ _год.,

декларирам, че съм съгласен/съгласна детето ми /децата ми:

 

1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ЕГН _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

паспорт №_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

издаден на _ _/_ _/_ _ _ _год. валидност до _ _/_ _/_ _ _ _год.

2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ЕГН _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

паспорт №_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

издаден на _ _/_ _/_ _ _ _год. валидност до _ _/_ _/_ _ _ _год.

3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ЕГН _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

паспорт №_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

издаден на _ _/_ _/_ _ _ _год. валидност до _ _/_ _/_ _ _ _год.

 

да пътува/пътуват самостоятелно извън границите на Република

България.

 

……………..,_ _/ _ _/ 200_ год. ДЕКЛАРАТОР:


 Декларация за пътуване през Хърватска

  

ДЕКЛАРАЦИЯ, DEKLARACIJA, DECLARATION

Долуподписаните, Dolepotpisani, The undersigned:

МАЙКА /трите имена/, MAJKA /naziv, familija/, MOTHER /name, fathers name, surname/.........................................................................................................................
ЕГН, Matični broj, ID No........................., л.к№, № pasoša, ID card No…................, издадена на, izdat datum izdavanja, issued on:.................., МВР, MUP, by the Ministry of Interior....................., адрес, adresa, address.....................

БАЩА /трите имена/, OTAC /naziv, familija/, FATHER /name, father’s name, surname/.................................
ЕГН, Matični broj, ID No........................., л.к№, № pasoša, ID card No…................, издадена на, izdat datum izdavanja, issued on:.................., МВР, MUP, by the Ministry of Interior....................., адрес, adresa, address.....................
 
(или само единият, ако детето пътува с другия родител), (ili samo jedan, ako dete putuje sa drugim roditeljem), (or only one of the parents, if the child travels with the other parent)

Даваме съгласие детето ни /трите имена/, Dajemo saglasnost naše dete /naziv, drugo ime i familija/, We give our consent that our child /name, fathers name, surname/ .......................................................................................... ЕГН, Matični broj, IDNo ...................... да пътува в чужбина с придружител /трите имена и ЕГН/, da putuje u inostranstvo u društvu saputnika /naziv, familija i Matični broj/, travels abroad with an accompanying person /name, fathers name, surname and ID No/ ……………………………………………................... за периода от, za vreme od, from the period….................. до, dо, to........................... .

Удостоверение за раждане №, Uverenje o rođenju №, Birth certificate No ........................

Декларатори, Deklarišu, Declarer:   1..................подпис,potpis,signature


 2 ..................подпис, potpis, signature

 

 
 
 

Comments:

Powered by Joomla! and etoro review


© © 2018 Туристическа Агенция Intertours гр. Велико Търново Резервация на самолетни билети Екзотични дестинации море планина лято spa спа курорти морски планински застраховки трансфери . Всички права запазени.
Телефони за контакти: 062 604056 ; 062 621624 ;GSM: 0877 688 116; 0886 259 244.

Уважаеми клиенти, информацията публикувана на този сайт е с информационна и рекламна цел и е възможно да са допуснати грешки. Съгласно чл.28, ал.2 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, предоставена в офиса на Интертурс ООД !

Monday the 19th. Tуроператорска и туристическа агенция "Интертурс" Велико Търново